obr nahore 1

Organizace poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Mateřská škola speciální

Organizace poskytuje předškolní vzdělávání, které podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém, citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Mateřská škola speciální je součástí Mateřské školy, Základní školy a Praktické školy Trhové Sviny, odloučeného pracoviště České Budějovice, Dlouhá 35. Na základě RVP pro předškolní vzdělávání má naše škola vytvořený ŠVP „Motýlí křídla“, který je zaměřen na vzdělávání žáků s různými formami mentálního postižení, autismem a kombinovanými vadami. Výchovně vzdělávací proces je zaměřen na cvičení, pohybové a herní činnosti dětí, na předškolní přípravu dětí, osvojení si základních pravidel chování, sebeobsluhy, hygieny a mezilidských vztahů. Přispívá k vytváření morálních vlastností.
Ve výuce je uplatňován individuální přístup – s každým dítětem se pracuje dle jeho schopností a možností. Ve třídách pracují učitelky spolu s asistentkami pedagoga.

Přípravný stupeň

Organizace v přípravném stupni základní škole speciální poskytuje přípravu na vzdělávání dětem s těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a autismem. Do přípravného stupně ve školním roce 2014/2015 docházelo 8 žáků, z nich 3 nastoupili do základní školy speciální a 3 žáci si zažádali o odklad školní docházky a pokračují ve vzdělávání v přípravném stupni. Přípravný stupeň je součástí Mateřské školy, Základní školy a Praktické školy Trhové Sviny, odloučeného pracoviště České Budějovice, Dlouhá 35. Výchovně vzdělávací činnost probíhá metodou strukturovaného učení v blocích, činnosti na rozvoj rozumových dovedností a rozvoj smyslů jsou prostřídány s činnostmi pracovními, výtvarnými, tělesnými a hudebními. Velký důraz je kladen na činnosti komunikativní. Hodinová dotace je 20 hodin týdně. Zařízení třídy je zcela podřízeno specifickým potřebám dětí – vyčlenění potřebných zón pro společnou i individuální práci, pro relaxaci i odpočinek. Děti pracují podle lišt, které jim usnadňují orientaci v čase. Samozřejmostí jsou speciální didaktické pomůcky a počítače s dotykovými monitory. Děti také mohou využívat interaktivní tabuli. Pro děti je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, je respektována individuální potřeba aktivity a odpočinku jednotlivých dětí. Výchovně vzdělávací činnost zajišťuje třídní učitelka (se  specializací speciální pedagogika) a asistent pedagoga.

Základní vzdělávání

Organizace poskytuje základní vzdělávání, které vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí. Ukončením vzdělávacího programu základní školy  praktické získávají žáci základní vzdělávání, ukončením vzdělávacího programu základní škola speciální žáci získávají základy vzdělávání.

Základní škola

Naše škola od školního roku 2012/2013 vzdělává žáky se zdravotním znevýhodněním, pro které byl vypracován ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍLOHA K VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU, zpracovaný podle přílohy Rámcového vzdělávacího programu upravující vzdělání žáků se zdravotním znevýhodněním „ŠKOLA JAKO RODINA“. Úspěch vzdělávání a výchovy zdravotně znevýhodněného jedince je závislý na mnoha faktorech. K nejdůležitějším patří druh a typ zdravotního a sociálního znevýhodnění, hloubka znevýhodnění, doba vzniku, klinické symptomy, kombinace s dalšími faktory (rodinné zázemí), ale i ochota a schopnost zdravotně a sociálně znevýhodněného žáka a pedagoga vzájemně spolupracovat. Cílem vzdělání na naší škole je snažit se dosahovat předpokládaných výsledků na úrovni individuálního maxima každého žáka v závislosti na jeho možnostech a potřebách. Škola je zaměřená na rozvíjení osobnosti žáků, na předávání vědomostí, dovedností a návyků, které žáci uplatní v praktickém životě. Zohledňujeme rozdílnost rozumových schopností žáků i odlišnost prostředí, ze kterého k nám žáci přicházejí a jejich zdravotní znevýhodnění. Žáci jsou přijímáni na základě doporučení pedagogicko –psychologické poradny a na základě žádosti zákonných zástupců.

Základní škola praktická

 • Poskytuje základní vzdělání lehce mentálně postiženým žákům. Vyučuje se podle školního vzdělávacího programu pro žáky s lehkou mentální retardací vytvořený školou „Škola jako rodina“.
  Vzdělávání žáků bylo uskutečňováno v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. (Školský zákon) a v souladu s vyhláškou č.73/2005 Sb., v platném znění a v souladu se vzdělávacími potřebami žáků a požadavky zákonných zástupců.
 • Organizace poskytuje základní vzdělávání, které vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, učili se tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí.
 • Základní škola praktická má devět ročníků, připravuje žáky pro další studium na odborných učilištích a pro praxi. Ukončením vzdělávacího programu základní školy praktické získávají žáci základní vzdělávání.

Základní škola speciální

Základní škola speciální spolu s Mateřskou školou speciální a Praktickou školou jednoletou sídlí v Dlouhé ulici č. 35 v Českých Budějovicích. Je součástí Mateřské školy, Základní školy a  Praktické školy Trhové Sviny.

ZŠS poskytuje úplné základy vzdělání žákům:

 1. V přípravném stupni ZŠS
 2. Se středně těžkým mentálním postižením
 3. S těžkým až hlubokým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami
 4. Specifikem naší školy je výchova a vzdělávání žáků s autismem.

ZŠ speciální plynule navazuje na vzdělávací program Mateřské školy speciální, která je rovněž součástí naší školy a zároveň připravuje žáky pro studium v Praktické škole jednoleté. Škola se nachází v klidné části sídliště Vltava. Dostupnost MHD. Ze vzdálenějších míst jsou žáci sváženi prostřednictvím České maltézské pomoci Suverénního řádu maltézských rytířů. Třídy jsou umístěny ve dvou pavilonech bývalé MŠ. Součástí objektu je i školní zahrada. Škola má bezbariérový přístup u každého pavilonu. Základní škola speciální má kapacitu 60 žáků. Jsou do ní přijímáni žáci s mentálním, tělesným nebo smyslovým postižením, děti s kombinovanými vadami, děti s vývojovými poruchami autistického spektra (PAS), na základě doporučení SPC.
Základy vzdělání jsou plněny v rámci povinné školní docházky v 10 postupných ročnících. Cílem vzdělávání a veškerých aktivit na této škole je směřování ke společnému cíli: aby každá osoba i s těžkou mentální retardací mohla prožít pokud možno plnohodnotný život nikoliv vedle, nýbrž společně s ostatními členy společnosti. Škola má vypracovaný ŠVP- Škola jako rodina – příloha ke vzdělávacímu programu pro lehké mentální postižení vychovává a vzdělává žáky se středním, těžším, hlubokým mentálním postižením, s kombinovanými vadami a autismem. Obsah výchovně vzdělávací činnosti se zaměřuje na vypěstování návyků sebeobsluhy, osobní hygieny a rozvíjení přiměřených poznatků, pracovních dovedností. Na pracovišti v Českých Budějovicích jsou zřízeny třídy, které vzdělávají žáci s těžkými formami zdravotního postižení - rehabilitační program jim umožňuje, aby si v přizpůsobených podmínkách a za odborného speciálně pedagogického vedení
osvojovali některé elementární vědomosti, dovednosti a návyky, které jim umožní získat alespoň určitou míru soběstačnosti a najít vhodnou formu komunikace s ostatními, umožňuje jim, aby si v přizpůsobených podmínkách a za odborného speciálního pedagogického vedení osvojovali některé dovednosti a návyky. Realizuje jejich ústavou garantované právo na vzdělání a na jejich rozvoj tělesného a duševního potenciálu. Žáci se vzdělávají podle individuálních vzdělávacích programů, které naše škola vypracovává a je vytvořen podle systému diferenciace schopností a typu poruch jednotlivých žáků. Spolupráce s SPC České Budějovice se neomezuje jen na odborné vyšetření žáků doporučených školou, psychologové pracují i přímo na škole, poskytují konzultace  vyučujícím, žákům i rodičům, všechna vyšetření probíhají na základě souhlasu zákonných zástupců. Odborné posudky jsou zpracovány kvalitně a velmi konkrétně a jsou proto pro vyučující
přínosem pro další práci s žáky. Výhodná je metodická pomoc při sestavování individuálních vzdělávacích programů, konzultace směrem ke vhodnému a účelnému využívání speciálně-pedagogických metod a pomůcek přímo ve výuce.

Střední vzdělávání

  • 78-62-C/01 - Praktická škola jednoletá
  • 78-62-C/02 - Praktická škola dvouletá
  • ŠVP pro střední vzdělání praktická škola jednoletá, praktická škola dvouletá s názvem pro oba obory - „Škola pro život“, jehož cílem je umožnit žákům s mentálním postižením, autismem a kombinací mentálního a jiného postížení osvojit si základy odborného vzdělávání a manuálních dovedností v jednoduchých činnostech a připravit se na vykonávání jednoduchých manuální činností v domácnosti, na zahradě nebo zapracování v chráněné dílně. Žáci v rámci vzdělávání uplatňují naučené vědomosti v praxi, jak při plnění odborných činností tak při předmětech podle profilace školy.

Školní družina

Organizace ve školní družině poskytuje zájmové vzdělávání žákům školy, organizuje činnost pro účastníky a jejich zákonné zástupce i o volných dnech školních prázdnin. Organizují zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce.

 • Školní družina Trhové Sviny, Nové Město 228
 • Školní družina České Budějovice, Dlouhá 35

Zájmové útvary:

Touto mimoškolní činností účelně vyplňujeme volný čas našich žáků, zabezpečujeme aktivní odpočinek, rozvíjíme jejich zájmy a schopnosti. Zájmové útvary vhodně působí jako terapie, rehabilitace a prevence patologického asociálního chování.

Základní škola a ZŠ speciální Trhové Sviny

 1. Práce s počítačem
 2. Hra na klavír
 3. Zábavné čtení

ZŠ speciální České Budějovice, Dlouhá 35

 1. Logopedický
 2. Sportovně pohybové hry
 3. Výtvarný a keramický
 4. Soustřeď se a přemýšlej – Feuersteinova strukturálně kognitivní metoda učení
 5. Plavání

Učební materiály:
Při výchově a vzdělávání používáme učebnice a učební texty, které jsou uvedeny v seznamech učebnic schválených MŠMT ČR.

Vyučovací jazyk:
Český

Metodické orgány při škole:

 • Metodické sdružení MŠ speciální České Budějovice
 • Metodické sdružení uč. 1. - 9. p. r. – ZŠ praktická T. Sviny
 • Metodické sdružení – ZŠ speciální Č. Budějovice