obr nahore 1

Prohlašujeme, že v rámci návštěvy tohoto webu nedochází z naší strany ke zpracování osobních údajů návštěvníků na základě cookies.

INFORMACE PRO RODIČE/ ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE/PLNOLETÉ STUDENTY

Příspěvek na školní stravování mohou získat pouze rodiny, které pobírají alespoň jednu z uvedených dávek: doplatek na bydlení a/nebo příspěvek na živobytí a/nebo odměnu pěstouna a/nebo příspěvek při pěstounské péči a/nebo příspěvek na úhradu potřeb dítěte.

Podmínkou pro podání žádosti o příspěvek na školní stravování je, aby byl/o dítě/ žák/student přihlášen/o ke školnímu stravování v organizaci, která školní stravování poskytuje.

Žádost o příspěvek lze podat pouze u organizací poskytujících školní stravování, které  jsou na portálu Obědy pro jihočeské děti zaregistrovány.

Žádost o příspěvek na školní stravování se podává elektronicky po vyplnění a odeslání formuláře.

Více informací i s formulářem na:

https://obedy.kraj-jihocesky.cz/informace-pro-rodice

Poskytovatel stravování pro Trhové Sviny:

Sviny.png

TERMÍN PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

Elektronické žádosti lze podávat od 1.9.2023. Možné je pouze elektronické podání žádosti o příspěvek na školní stravování přes tento portál, žádosti podané jinou formou nemohou být přijaty.

Školní rok 2023/2024 bude zahájen  v pondělí 4. 9. 2023.

Žáci příjdou na 1 vyučovací hodinu. Tento den nebude školní družina v provozu na obou zařízeních naší školy a žáci budou po 1. vyučovací hodině (cca 9:00) odcházet ze školy.

Jihočeský kraj nabízí možnost rodičům získat příspěvěk na zájmové činnosti (aktivity) dětí. Přehledné informace naleznete na portálu: www.krouzkyprojihocechy.cz 

 

Více info

PRO KOHO JE PODPORA URČENA

Příspěvek je možné poskytnout pouze na aktivity dětí narozených od 2. 9. 2005 do 1. 9. 2020, které mají trvalý pobyt v Jihočeském kraji, a žijí ve společné domácnosti, v níž je ke dni registrace dítěte: 

 • pobírána dávka „Přídavek na dítě“ nebo 
 • pobírána dávka „Příspěvek na bydlení“ nebo  
 • pobírána dávka „Příspěvek na péči“ na nezletilé dítě nebo 
 • pobírána dávka pěstounské péče „Odměna pěstouna“ nebo 
 • pobírána dávka pěstounské péče „Příspěvek při pěstounské péči“, 
 • a zároveň rodič/zákonný zástupce/pěstoun dítěte využívajícího podporovanou aktivitu není ke dni registrace dítěte v aplikaci déle než 6 měsíců veden v evidenci uchazečů o zaměstnání.

Výše uvedené postačuje prokázat pouze u jednoho z rodičů/zákonných zástupců/pěstounů dítěte.

NA JAKÉ AKTIVITY SE PODPORA VZTAHUJE

 • vzdělávání v základních uměleckých školách (ZUŠ),  
 • zájmové vzdělávání ve střediscích volného času, školních klubech a školních družinách,  
 • další zájmové, volnočasové, tělovýchovné a sportovní aktivity dětí (kroužky, soustředění, kurzy včetně plaveckých a lyžařských, dětských táborů, příměstských táborů apod.),  
 • ambulantní a terénní sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (centra denních služeb, denní stacionáře, noclehárny, průvodcovské a předčitatelské služby, odlehčovací služby, osobní asistence).

Příspěvek může být použit zejména na kompenzaci úplaty za: 

 • školy v přírodě (zotavovací pobyt ve zdravotně příznivém prostředí žákům plnícím povinnou školní docházku, popřípadě pobyt vybraných skupin žáků plnících povinnou školní docházku bez přerušení vzdělávání) 
 • umělecké vzdělávání dle § 8 vyhl. MŠMT č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, 
 • zájmové vzdělávání ve střediscích volného času, školních klubech a školních družinách dle části III. vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, 
 • členské příspěvky u subjektů zajišťujících zájmové, volnočasové, tělovýchovné a sportovní aktivity dětí a mládeže, 
 • účastnické poplatky za další zájmové, volnočasové, tělovýchovné a sportovní aktivity dětí a mládeže (zpravidla jednorázové účastnické poplatky dle stanoveného ceníku), 
 • ambulantní a terénní sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

JAK O PODPORU POŽÁDAT

 • Rodič se zaregistruje na portálu programu, uvede své kontaktní údaje. Registraci je možné provádět od  9. 2023 do 30.  6.  2024.
 • Po registraci mu je zaslán aktivační e-mail.
 • V další kroku vyplní žádost o uznání nároku na podporu.
 • Rodič poté čeká na schválení ze strany krajského úřadu, resp. Úřadu práce.
 • Úřad práce zkontroluje typ dávky, který rodič pobírá a on-line potvrdí tuto informaci zpět kraji v portálu programu.
 • Poté rodič zaeviduje do systému své děti a na každé z nich obdrží 4000 kreditů.
 • Tyto kredity pak uplatňuje u organizací, které mezitím do portálu doplnily nabídku svých aktivit.
 • Rodič může uplatnit kredity u více organizací, v případě, že nemá dostatek kreditů, může zbytek doplatit hotově v organizaci.

JAKÁ JE VÝŠE PODPORY

Rodič neobdrží peníze, ale kredity, které může uplatňovat u jednotlivých organizací. Jeden kredit je přitom ekvivalentní 1 Kč. Každý rodič obdrží na jedno dítě 4 000 kreditů dle stanovených podmínek. Podpora může být čerpána u více příjemců (organizací), avšak dílčí příspěvky na podporované aktivity u jednotlivých příjemců (organizací) nesmí v součtu přesáhnout 4 000 kreditů za jedno dítě.

JAKÉ DOKUMENTY MUSÍM DOLOŽIT

Po registraci na portále rodič vyplní online formulář žádosti o uznání nároku na podporu. V žádosti se uvádí pouze typ dávky, kterou rodič pobírá. Úřad práce následně tyto údaje zkontroluje a odsouhlasí. Při evidenci dětí musí rodič doložit (nahrát do systému) prostou kopii rodného listu dítěte nebo výroku rozhodnutí o svěření dítěte do pěstounské nebo poručenské péče. Postačuje scan nebo fotokopie z mobilního telefonu.

Přijímací řízení do praktické školy jednoleté a dvouleté pro školní rok 2023-2024

Pravidla přijímacího řízení vychází ze Školského zákona č.561/2004 Sb. a vyhlášky č. 353/2016 Sb.

v platném znění.

Ředitelka školy vyhlašuje 1. Kolo přijímacího řízení pro přijetí ke studiu na praktické škole jednoleté, kód oboru: KKOV 78-62/01  a praktické škole dvouleté, kód oboru: KKOV 78-62/02 a zároveň rozhodla o tom, že se přijímací zkouška nekoná.

 

více info v dokumentu.

 

Oznamujeme, že všichni uchazeči  ke studiu v Praktické škole jednoleté i dvouleté ve školním roce 2023/2024 byli přijati.