obr nahore 1

Školní družina

Školní družina realizuje výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost mimo vyučování. Činnosti probíhají formou pravidelných nebo příležitostných aktivit s oblasti vzdělávací odpočinkové, rekreační a zájmové činnosti. Školní družina umožňuje žákům přípravu na vyučování. Práce školní družiny je zcela samostatnou oblastí výchovně vzdělávací činnosti a řídí se specifickými požadavky a pravidly pedagogiky volného času.

1. Informace o družině

Školní družina zabezpečuje žákům náplň volného času v době před vyučováním nebo odpoledne před odchodem domů. Probíhá při činnostech spojených s odpočinkem, rekreací, zájmovou činností, zábavou. Časové rozvržení a uspořádání činností ŠD se řídí požadavky psychohygieny. Usilujeme o to, aby podporovalo zdravý tělesný, duševní a sociální vývoj dítěte. Vychovatel působí na žáky v době zvýšené únavy. V této době se projevuje velká potřeba pohybu jako kompenzace dlouhého sezení při vyučování. Těmto požadavkům se snažíme přizpůsobit režim dne v družině. Při každodenních činnostech máme možnost využívat vlastní prostory.

2. Konkrétní cíle vzdělávání ve školní družině

Činnost ŠD navazuje na vzdělávání a získávání souhrnu znalostí, schopností a praktických dovedností (tzv. kompetencí), které prolínají všemi činnostmi.

Integrované vzdělávací cíle RVP pro základní vzdělávání stanovují kompetence pro školní výuku. Při výchovné práci v družině na ně navazujeme, ale rozšiřujeme je o kompetenci k trávení volného času. Kompetence je souhrn znalostí, schopností a praktických dovedností a s nimi souvisejících postojů i hodnotových orientací, které jsou předpokladem k výkonu činností. Představují cílové stavy, jejich naplňování by mělo směřovat veškeré vzdělávání. Školní družina nemá stanovené standardy, kterými musí žáky vybavit, proto bude jednotlivé kompetence přiměřeně svým možnostem jen posilovat a rozvíjet. ŠD částečně čerpá z formulací, které vymezují klíčové kompetence žáků v RVP pro základní vzdělávání, na něž ŠD přirozeně navazuje. ŠD jednou činností posiluje více kompetencí, jde tedy o komplexní působení. Činnost ve školní družině posiluje kompetence k učení, k řešení problémů, kompetenci komunikativní, sociální a interpersonální, občanské a kompetence k trávení volného času.

3. Formy a obsah činností ŠD

Školní družina organizuje pravidelnou činnost oddělení. Pořádá příležitostné akce, kterých se mohou zúčastnit i ostatní žáci školy. V průběhu dne nabízí spontánní a klidové aktivity. Umožňuje též přípravu na vyučování. Nejedná se jen o psaní domácích úkolů, ale i o získávání poznatků prostřednictvím didaktických her.

Denní skladba činností:

Před vyučování zařazujeme klidné a nenáročné hry odpočinkového zaměření, které probíhají individuální formou. Žáci mohou do družiny docházet během celého ranního provozu.
Po ukončení vyučování probíhají spontánní aktivity, hygiena, oběd a odpočinkové činnosti, zejména klidové aktivity na odstranění únavy a regeneraci duševních a fyzických sil.
4. Ekonomické podmínky

Za pobyt dítěte ve školní družině klubu se vybírá měsíční poplatek v částce 100,- Kč za měsíc. Platba proběhne dvakrát za rok ve stanovených termínech.

5. Podmínky přijímání žáků do školní družiny

Žáky přihlašují rodiče prostřednictvím přihlášky, kterou obdrží vždy na začátku školního roku. Řádně ji vyplní a odevzdají vychovatelům.

6. Přihlašování a odhlašování žáků ve školní družině

Přihlašování a odhlašování žáků do školní družiny zajišťují vychovatelé příslušného oddělení.

O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy.

Rodiče přihlásí žáka podáním přihlášky, na kterém zaznamenají rozsah docházky a způsob odchodu žáka.

Žáka ze školní družiny odhlásí zákonní zástupci písemně s uvedením data, od kdy ukončí svoji docházku.

7. Organizace činnosti školní družiny

Provoz školní družiny je v době školního vyučování od 6.00 h do 16.00 h.

Žák přichází do družiny ráno nebo po skončení vyučování.

Zákonní zástupci jsou povinni vyzvednout si své dítě nejpozději do ukončení provozu družiny. V případě, že tak neučiní, vychovatelé je telefonicky kontaktují.

Družina realizuje výchovně vzdělávací činnosti zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností. V případě zájmu umožňuje žákům přípravu na vyučování.

Vychovatel je povinen přihlášené žáky poučit o bezpečnosti a záznam o poučení zapsat do třídní knihy.

Doba pobytu žáka ve školní družině se vychovatel řídí údaji uvedenými na přihlášce. Případné změny musí zákonný zástupce sdělit vychovatelům.

 

POVINNOSTI ŽÁKŮ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Žáci se řídí školním řádem MŠ, ZŠ a PrŠ Trhové Sviny.

Žák může opustit oddělení školní družiny pouze se souhlasem příslušného vychovatele.

Ve školní družině se žák řídí pokyny vychovatele a školním řádem.

Na hodnocení chování žáka ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky o základní škole. Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny i s ohledem na jeho postižení, může být rozhodnutím ředitele ze školní družiny vyloučen.

Žáci se chovají tak, aby neohrozili bezpečnost a zdraví své, vychovatelů ani spolužáků.

 

POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

Povinnosti zákonných zástupců se řídí povinnostmi uvedenými ve školním řádu.

Informují vychovatele o změně zdravotní způsobilosti dítěte.

Každý měsíc zaplatí za své dítě poplatek za družinu, a to dvakrát za rok ve stanovených termínech. V případě, že tak neučiní, budou příslušným vychovatelem

upozorněni, a pokud ani potom nezaplatí, budou jejich děti ze školní družiny vyloučeny.

 

8. Cíle výchovně-vzdělávací práce ve školní družině

Při stanovování obecných cílů ŠD vycházíme z cílů vzdělávání, které jsou doplněny o cíle, specifické pro školní družinu, tj.

vychovat k smysluplnému využívání volného času s ohledem na postižení

vybavovat žáky dostatkem námětů pro naplňování volného času

vést k pozitivnímu vztahu k životu bez užívání drog, kouření a jiných návykových látek

vychovávat z dětí svobodné osobnosti, které budou umět vhodně obhájit svá práva a vyjádřit svůj názor s ohledem na jejich postižení

zajistit individuální přístup k žákům

zlepšovat komunikaci podle maximálních možných schopností každého žáka

učit se poznávat, jednat, žít a být platným členem společnosti podle možností aktuálního zdravotního stavu a individuálních možností a schopností

poskytovat vzdělání na toleranci názorů, řešení problémů, ochranu přírody a vlastního zdraví s ohledem na postižení

umožnit komunikaci mezi dětmi různého věku podle individuálních možností každého žáka

rozvíjet pohybové dovednosti v oblasti hrubé a jemné motoriky podle aktuálních možností a schopností

vytvářet vztah k místu a prostředí, ve kterém žijeme s ohledem na postižení

rozvíjet kulturně-estetické dovednost podle individuálních možností a schopností každého jedince

posilovat klíčové kompetence

 Zájmové vzdělávání ve školní družině naplňuje svými specifickými prostředky obecné cíle vzdělávání dané školským zákonem. Jde zejména o rozvoj

žáka, jeho učení a poznání, osvojování základů hodnot, na nichž je založena naše společnost, získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat

se jako samostatná osobnost působící na své okolí s přihlédnutím k aktuálním možnostem a schopnostem žáka. Školní družina umožňuje

odpočinkové činnosti (aktivní i klidové) a přípravu na vyučování.

 

9. Formy a metody zájmového vzdělávání

Pravidelná činnost (týdenní skladba zaměstnání)

aktivity zájmového či tělovýchovného charakteru (zpěv, tanec, doprovod písní, malba, kresba, mozaika, sportovní hry, soutěže, cvičení s náčiním a na nářadí).

průběžná činnost

klidová činnost

spontánní činnost ranních a koncových družin

pobyt venku

aktivní odpočinek - osobní účast vychovatele při hrách, zajištění bezpečnosti

navození, podněcování a motivování vlastních aktivit žáků

míčové hry, sezónní hry

komunitní kruh, beseda, rozhovor, diskuse podle schopností žáků

soutěže, kvizy, doplňovačky podle individuálních možností žáků

skupinové a individuální práce

Příležitostné akce

besídky, akademie, pracovní dílny, výstavní akce, návštěvy filmového představení, výlety

Odpočinková činnost

klidová činnost

aktivní odpočinek

rekreační činnost

relaxační cvičení

poslech, četba a sledování pohádek, volné malování, vyprávění

malba, kresba

Příprava na vyučování

spolupráce s učiteli

procvičování probraného učiva

programy na počítači dle možností žáků

didaktické hry

smyslové hry

křížovky, hádanky, rébusy s ohledem na aktuální zdravotní stav a postižení

tematické vycházky

samostatná práce – doplnění nácviku, který probíhá během vyučování

uvolňovací cviky na jemnou motoriku rukou