obr nahore 1

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

Zápis do ZŠ se uskuteční 19.4. 2024 od 13:00 do 16:00 hod na obou pracovištích (ČB - Dlouhá 35 a TS - Nové město 228)

Zápis do MŠ se uskuteční 17.5.2024 od 13:00 do 16:00 hod na pracovišti Dlouhá 35 v Českých Budějovicích.

Všechny informace, přílohy, žádosti najdete v odkaze níže.

Vážení rodiče, zákonní zástupci, uchazeči,

sdělujeme Vám, že všichni uchazeči o studium v Praktické škole (jednoleté i dvouleté) jsou přijati ke vzdělávání ve školním roce 2024/2025.

Blahopřejeme a těšíme se nashledanou.

INFORMACE PRO RODIČE/ ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE/PLNOLETÉ STUDENTY

Příspěvek na školní stravování mohou získat pouze rodiny, které pobírají alespoň jednu z uvedených dávek: doplatek na bydlení a/nebo příspěvek na živobytí a/nebo odměnu pěstouna a/nebo příspěvek při pěstounské péči a/nebo příspěvek na úhradu potřeb dítěte.

Podmínkou pro podání žádosti o příspěvek na školní stravování je, aby byl/o dítě/ žák/student přihlášen/o ke školnímu stravování v organizaci, která školní stravování poskytuje.

Žádost o příspěvek lze podat pouze u organizací poskytujících školní stravování, které  jsou na portálu Obědy pro jihočeské děti zaregistrovány.

Žádost o příspěvek na školní stravování se podává elektronicky po vyplnění a odeslání formuláře.

Více informací i s formulářem na:

https://obedy.kraj-jihocesky.cz/informace-pro-rodice

Poskytovatel stravování pro Trhové Sviny:

Sviny.png

TERMÍN PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

Elektronické žádosti lze podávat od 1.9.2023. Možné je pouze elektronické podání žádosti o příspěvek na školní stravování přes tento portál, žádosti podané jinou formou nemohou být přijaty.

Jihočeský kraj nabízí možnost rodičům získat příspěvěk na zájmové činnosti (aktivity) dětí. Přehledné informace naleznete na portálu: www.krouzkyprojihocechy.cz 

 

Více info

PRO KOHO JE PODPORA URČENA

Příspěvek je možné poskytnout pouze na aktivity dětí narozených od 2. 9. 2005 do 1. 9. 2020, které mají trvalý pobyt v Jihočeském kraji, a žijí ve společné domácnosti, v níž je ke dni registrace dítěte: 

 • pobírána dávka „Přídavek na dítě“ nebo 
 • pobírána dávka „Příspěvek na bydlení“ nebo  
 • pobírána dávka „Příspěvek na péči“ na nezletilé dítě nebo 
 • pobírána dávka pěstounské péče „Odměna pěstouna“ nebo 
 • pobírána dávka pěstounské péče „Příspěvek při pěstounské péči“, 
 • a zároveň rodič/zákonný zástupce/pěstoun dítěte využívajícího podporovanou aktivitu není ke dni registrace dítěte v aplikaci déle než 6 měsíců veden v evidenci uchazečů o zaměstnání.

Výše uvedené postačuje prokázat pouze u jednoho z rodičů/zákonných zástupců/pěstounů dítěte.

NA JAKÉ AKTIVITY SE PODPORA VZTAHUJE

 • vzdělávání v základních uměleckých školách (ZUŠ),  
 • zájmové vzdělávání ve střediscích volného času, školních klubech a školních družinách,  
 • další zájmové, volnočasové, tělovýchovné a sportovní aktivity dětí (kroužky, soustředění, kurzy včetně plaveckých a lyžařských, dětských táborů, příměstských táborů apod.),  
 • ambulantní a terénní sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (centra denních služeb, denní stacionáře, noclehárny, průvodcovské a předčitatelské služby, odlehčovací služby, osobní asistence).

Příspěvek může být použit zejména na kompenzaci úplaty za: 

 • školy v přírodě (zotavovací pobyt ve zdravotně příznivém prostředí žákům plnícím povinnou školní docházku, popřípadě pobyt vybraných skupin žáků plnících povinnou školní docházku bez přerušení vzdělávání) 
 • umělecké vzdělávání dle § 8 vyhl. MŠMT č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, 
 • zájmové vzdělávání ve střediscích volného času, školních klubech a školních družinách dle části III. vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, 
 • členské příspěvky u subjektů zajišťujících zájmové, volnočasové, tělovýchovné a sportovní aktivity dětí a mládeže, 
 • účastnické poplatky za další zájmové, volnočasové, tělovýchovné a sportovní aktivity dětí a mládeže (zpravidla jednorázové účastnické poplatky dle stanoveného ceníku), 
 • ambulantní a terénní sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

JAK O PODPORU POŽÁDAT

 • Rodič se zaregistruje na portálu programu, uvede své kontaktní údaje. Registraci je možné provádět od  9. 2023 do 30.  6.  2024.
 • Po registraci mu je zaslán aktivační e-mail.
 • V další kroku vyplní žádost o uznání nároku na podporu.
 • Rodič poté čeká na schválení ze strany krajského úřadu, resp. Úřadu práce.
 • Úřad práce zkontroluje typ dávky, který rodič pobírá a on-line potvrdí tuto informaci zpět kraji v portálu programu.
 • Poté rodič zaeviduje do systému své děti a na každé z nich obdrží 4000 kreditů.
 • Tyto kredity pak uplatňuje u organizací, které mezitím do portálu doplnily nabídku svých aktivit.
 • Rodič může uplatnit kredity u více organizací, v případě, že nemá dostatek kreditů, může zbytek doplatit hotově v organizaci.

JAKÁ JE VÝŠE PODPORY

Rodič neobdrží peníze, ale kredity, které může uplatňovat u jednotlivých organizací. Jeden kredit je přitom ekvivalentní 1 Kč. Každý rodič obdrží na jedno dítě 4 000 kreditů dle stanovených podmínek. Podpora může být čerpána u více příjemců (organizací), avšak dílčí příspěvky na podporované aktivity u jednotlivých příjemců (organizací) nesmí v součtu přesáhnout 4 000 kreditů za jedno dítě.

JAKÉ DOKUMENTY MUSÍM DOLOŽIT

Po registraci na portále rodič vyplní online formulář žádosti o uznání nároku na podporu. V žádosti se uvádí pouze typ dávky, kterou rodič pobírá. Úřad práce následně tyto údaje zkontroluje a odsouhlasí. Při evidenci dětí musí rodič doložit (nahrát do systému) prostou kopii rodného listu dítěte nebo výroku rozhodnutí o svěření dítěte do pěstounské nebo poručenské péče. Postačuje scan nebo fotokopie z mobilního telefonu.