obr nahore 1

vzdělávací program MŠMT ČR č.j. 22 980/1997 - 22

  • Na tomto typu školy se zabýváme vzděláváním a výchovou dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, tj. dětí které jsou bez individuálního speciálně pedagogického přístupu v procesu vzdělávání znevýhodněné a výrazně limitované z důvodu mentálního, smyslového, tělesného postižení, autismu a sociálního omezení. Zaměřujeme se na rozvíjení osobnosti žáků, na poskytování vědomostí, dovedností a návyků potřebných k jejich uplatnění v praktickém životě. Specifický význam školy spočívá nejen ve speciálně pedagogickém působení na celkový rozvoj žáka aktivizováním jeho schopností, ale i v odstraňování závažných nedostatků způsobených negativními vlivy, které dosud v jeho vývoji na něho působily.
  • Žáci, kteří jsou k nám zařazováni přicházejí přímo z rodin, ze speciální školy mateřské, ze základní školy. Z tohoto důvodu je hlavním východiskem práce učitele důkladné poznávání žáka na základě speciálně pedagogické diagnostiky, poznání jeho schopností, individuálních zvláštností, rodinného prostředí a navázání úzké spolupráce s rodiči.
  • Žákům jsou v průběhu školní docházky poskytovány různé školní a mimoškolní aktivity, které je pomáhají dále rozvíjet a umožňují jim poznávat nejrůznější lidské činnosti. Velký důraz je kladen na výuku pracovního vyučování. Pořádáme pro žáky exkurze, navštěvujeme s nimi kulturní a sportovní akce, soutěže, nabízíme celou škálu kroužků. Žáci ve výuce využívají PC, kterými je vybavena každá třída a učí se tak potřebné počítačové gramotnosti na úrovni obsluhy, učí se základům anglického a německého jazyka. Pořádáme pro žáky lyžařský výcvik a týdenní ozdravné pobyty v přírodě.
  • Cílem školy je vybavit naše absolventy takovými vědomostmi, dovednostmi a návyky, které jim umožní bezproblémové přijetí do zvolených učebních oborů v souladu s požadavky trhu práce, aby se úspěšně zapojil do života a mohli vykonávat kvalifikované povolání.
  • Žáci končící devítiletou školní docházku jsou vedeni výchovným poradcem ve spolupráci s třídními učiteli k optimálnímu výběru učebního oboru na SOU. Výchovný poradce zajišťuje rodičům a žákům veškeré informace o nabídce učebních oborů, nabízí rodičům konzultační hodiny i individuální pohovory. Pořádají se cílené exkurze do vhodných SOU. Besedám o profesní orientaci jsou věnovány také třídní schůzky, které se konají každé čtvrtletí.
  • V době mimo vyučování mají žáci možnost navštěvovat školní družinu, kde také pracují zájmové útvary. Stravování je zajištěno ve školní výdejně.
  • Základní škola praktická má kapacitu 120 žáků. V současné době máme 3 třídy a 9.ročníků. Docházejí do ní žáci místní a přespolní, kteří dojíždějí z okolí Trhových Svinů, Nových Hradů a z Českých Budějovic.