obr nahore 1

Základní škola speciální se nachází v Dlouhé ulici č. 35 v Českých Budějovicích.

Je součástí Mateřské školy, Základní školy a Praktické školy Trhové Sviny.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

Základní škola speciální poskytuje úplné základy vzdělání žákům:

V přípravném stupni základní školy speciální
Žákům se středně těžkým mentálním postižením
Žákům s těžkým až hlubokým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami
Specifikem naší školy je výchova a vzdělávání žáků s autismem.

Základní škola speciální má kapacitu 60 žáků.

Jsou do ní přijímáni žáci s mentálním, tělesným nebo smyslovým postižením, žáci s kombinovanými vadami, žáci s poruchami autistického spektra (PAS) na základě doporučení SPC.

Cílem vzdělávání a veškerých aktivit na této škole je směřování ke společnému cíli, tj. aby každá osoba (i s těžkou mentální retardací) mohla prožít pokud možno plnohodnotný život nikoliv vedle, nýbrž společně s ostatními členy společnosti.

Škola má vypracovaný ŠVP s názvem „Škola jako rodina“.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Vzdělávání v základní škole je zaměřené na rozvíjení osobnosti žáků, na předávání vědomostí, dovedností a návyků, které žáci uplatní v praktickém životě. Zohledňujeme rozdílnost postižení, rozumových schopností žáků i odlišnost prostředí, ze kterého k nám žáci přicházejí.

Základní vzdělávání ve škole vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí.

Škola se nachází v klidné části sídliště Vltava, výhodu je dostupnost MHD.

Ze vzdálenějších míst jsou žáci sváženi prostřednictvím České maltézské pomoci Suverénního řádu maltézských rytířů.

Škola má bezbariérový přístup u každého pavilonu, součástí objektu je i školní zahrada.